Заключителна пресконференция в Благоевград

Днес, 16 ноември 2020 г. в гр. Благоевград, Република България, бе проведена заключителна пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие, Димитър Маникатов, управител на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор на проекта, представители на туристическия бизнес и неправителствения сектор, както и академичните среди. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, изпълнението на дейностите и постигнатите резултати. Обърнато бе внимание на положителните отзиви от страна на участниците в дейностите по проекта и разбирането им за необходимостта от бъдещи съвместни инициативи за промотиране на туризма в трансграничния регион и адаптирането му към предизвикателствата, поставени от кризата със световната пандемия от COVID-19.

Чрез видеоконферентна връзка се включи и г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион. Той благодари за оказаното съдействие при изпълнение на проекта, добрите партньорски взаимоотношения

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“

12 август 2020 година. Пресконференция по проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция“ се проведе в Благоевград.

На събитието Димитър Маникатов, управител на Фондация „Профилактика за здраве“ – водещ партньор по проекта, даде разяснения и отговори на въпроси на присъстващите.

Сериозен интерес проявяват собственици на туристически обекти, на здравни и спа центрове и на хора, свързани с услугите, касаещи нашето здраве.

Фондация „Профилактика за здраве“, заедно с македонския си партньор „Център за развитие на Североизточен планов регион“, Куманово, участва в проект за насърчаване на здравния туризъм и здравната превенция чрез използване на уелнес и спа услуги, продукти и обекти, които могат да помогнат на хора с физически и двигателни проблеми, както и хора със специални потребности.

Основна дейност на проекта е изграждането на игрище за деца и деца с увреждания в община Крива Паланка, което ще включва игрище за миниголф и площадка за фитнес на открито, чрез които да се помага на хората с проблеми, посочени по-горе.

All participants received Set of materials (agenda, invitation and presentation handouts), as well as a T-shirt and other promotional materials.

Всички участници получиха комплект материали (дневен ред, покана и презентация, както и тениска и други промоционални материали.

Предвид Covid-19 всички участници бяха с предпазни маски и на разстояние един от друг на повече от метър и половина.

Проектът е предназначен към здравния маркетинг, уелнес и спортен туризъм в региона и сред младежите в градовете Благоевград и Крива Паланка. Предстои изграждането на с медицинско оборудване, което ще се използва за здравни и туристически цели за деца от училищата от двете страни на границата. Очакват се обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и в същото време насърчаване на туризма сред младото население от трансграничния регион.

Тази публикация е направена с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Интеррег-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония.

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

Начална пресконференция в Крива Паланка

Днес, 28.05.2020 г. В гр. Крива Паланка, Република Северна Македония, бе проведена пресконференция по проекта “Младите хора от България и Македония за туризъм като здравна превенция”.

В пресконференцията взеха участие г-н Младен Протич, ръководител на Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион, и г-н Борянчо Мицевски, кмет на Община Крива Паланка, на чиято територия се изпълнява основната дейност по изграждане на игрище за миниголф и стрийт фитнес. 

Отбелязани бяха основните цели на проекта, напредъкът на дейностите и очакваните резултати. 

На пресконференцията присъстваха заинтересовани страни, представители на местните власти и медии от региона.

ЦРСИПР в Македония започва изпълнението на проект


14 октомври 2019 г. ·Центърът за развитие на Третият Североизточен район за планиране, Куманово, на 16.08.2019 г. като партньор по проекта стартира изпълнението на проекта: „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като превенция на здравето“ от втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество R. България – Р. С. Македония, финансирана от Европейската комисия, Инструмент за предприсъединителна помощ, Номер на бюджетна линия CCI 2014TC16I5CB006. Номер на проекта: CB006.2.23.116. Водещ партньор в проекта. Фондация „Здравна профилактика“, Благоевград Р. България Общият бюджет на проекта: 94 742,70 евро. Начална дата: 17 август 2019 г. Дата на завършване: 16 ноември 2020 г.

Източник: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6rSJoN3vAhXJ8qQKHc2nCiQQFjARegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fpl-pl.facebook.com%2Finvestinnortheastregion.mk%2Fposts%2F704937216665380%2F&usg=AOvVaw321eKjL0HOqm8iHFNx6dhS
The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.