Завршна прес-конференција во Благоевград

Денес, 16 ноември 2020 година во Благоевград, Република Бугарија, се одржа завршна прес-конференција за проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.

На прес-конференцијата присуствуваа Димитар Маникатов, менаџер на Фондацијата “Профилактика за здравје”, водечки партнер на проектот, претставници на туристичкиот бизнис и невладиниот сектор, како и академските институции.

Беа забележани главните цели на проектот, спроведувањето на активностите и постигнатите резултати. Се посвети внимание на позитивните повратни информации од учесниците во проектните активности и нивното разбирање за потребата од идни заеднички иницијативи за промовирање на туризмот во прекуграничниот регион и негово прилагодување кон предизвиците што ги носи кризата со глобалната пандемија на КОВИД 19

Г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на Третиот Североисточен плански регион, исто така се вклучи преку видео конференција. Тој се заблагодари за укажаната помош во спроведувањето на проектот, за доброто партнерство

На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

Прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“

12 август 2020 година. Прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ реф. Бр. CB006.2.23.116 се одржа во Благоевград.
На настанот Димитар Маникатов, директор на Фондацијата „Здравствена профилакса“, Водечки партнер во проектот, даде објаснувања и одговараше на прашања на присутните.
Сопствениците на туристички места, здравствени и спа центри и луѓе поврзани со услуги поврзани со нашето здравје покажуваат сериозен интерес.
Фондацијата „Здравствена профилакса“ заедно со македонскиот партнер Центар за развој на северо-источен плански регион, Куманово учествува заедно во проект за промовирање на здравствен туризам и здравствена превенција преку употреба на Wellness & amp; Спа услуги и производи и страници што можат да помогнат во спречување на лица со физичка и моторна неактивност и лица со посебни потреби.
Една од главните активности на проектот е изградба на игралиште за деца и млади со попреченост во општина Крива Паланка, кое ќе вклучува мини терен за голф и спортско игралиште на отворено, што ќе им помогне на луѓето со проблеми споменати погоре.
Сите учесници добија комплет материјали (дневен ред, материјали за покани и презентации), како и маица и други промотивни материјали.
Со оглед на Ковид-19, сите учесници носеа заштитни маски и беа оддалечени повеќе од метар и половина.
Проектот е дизајниран за здравствен маркетинг, велнес и спортски туризам во регионот и меѓу младите во градовите Благоевград и Крива Паланка. Претстои изградба на медицинска опрема, која ќе се користи за здравствени и туристички цели за деца од училиштата од двете страни на границата. Обуките и прегледите се очекува да го подобрат здравјето на младите и истовремено да го промовираат туризмот кај младата популација од прекуграничниот регион.

Оваа публикација е направена со финансиска помош на Европската унија преку Програмата за прекугранична соработка Интеррег-ИПА Бугарија – Северна Македонија

Почетна прес-конференција во Крива Паланка

Денес, на 28.05.2020 година, во градот Крива Паланка, Република Северна Македонија, се одржа прес-конференција на проектот „Младите од Бугарија и Македонија за туризам како здравствена превенција“.
На прес-конференцијата присуствуваа г-дин Младен Протиќ, раководител на Центарот за развој на третиот североисточен плански регион и г-дин Борјанчо Мицевски, градоначалник на општина Крива Паланка, на чија територија е главна активност за изградба на терен за миниголф и фитнес на отворено.
Беа забележани главните цели на проектот, напредокот на активностите и очекуваните резултати.
На прес-конференцијата присуствуваа засегнати страни, претставници на локалните власти и медиумите од регионот.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.