Представяне на доклад от проведено проучване на съвместните туристически ресурси в трансграничния регион

Днес в офиса на Фондация “Профилактика за здраве”, водещ партньор по проект „Младежите от България и Македония заедно за здравна профилактика“ с референтен номер CB006.2.23.116 по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Северна Македония, бе представен Съвместен доклад от Проучване и анализ на туристическите обекти и ресурси в Област Благоевград (България) и Североизточен Планов Регион (Северна Македония) относно възможностите за развитие на туризъм, подходящ за млади хора от двете държави, включително здравен, уелнес и спортен туризъм.

На представянето присъстваха Димитър Маникатов, управител на Фондацията и ръководител на проекта, Стефан Савов – Председател на УС на Сдружение “Регионално движение “Екоюгозапад” – изпълнител на проучването, както и младежи от Благоевград и региона, които са и основна целева група по проекта. 

При представянето бяха отличени редица привлекателни туристически ресурси в различна степен на развитие и възможности за туризъм, но с безспорни качества по отношение на здравната профилактика, балнеолечение, спа и уелнес, както и за практикуване на различни видове спорт. Участниците бяха заинтригувани от предоставената информация и изразиха интерес към включване в следващи дейности по проекта.

Обява за експертни услуги

„Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“

Фондация „Профилактика за здраве“ организира текущ прием на оферти в рамките на процедура за сключване на договор за „Предоставяне на експертни услуги за анализ на туристическите ресурси и подготовка на съвместен доклад“. Процедурата се организира в рамките на проект „Младите хора от България и Македония заедно за туризма като здравна профилактика“ с реф.№CB006.2.23.116, който се изпълнява по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006). Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (версия 2019 г.) и Ръководството за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения на Програмата (версия 1 / Юли 2019).

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Димитър Маникатов

Телефон: 0886799304

Email: profilaktikazazdrave@gmail.com

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 20.12.2019 година, 17.00 часа местно време.

Започва анализ на съвместните туристически ресурси в трансграничния регион

В изпълнение на Дейност 1 “Проучвания и разработване” на проект “Младите хора от България и Македония заедно за туризъм като здравна превенция” с референтен номер CB006.2.23.116 по Втората  покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ, Фондация “Профилактика за здраве” в качеството си на Водещ партньор сключи договор със Сдружение “Регионално движение “Екоюгозапад” за извършване на анализ на туристическите ресурси в Благоевградска област, свързани с балнеолечение, климатолечение и терапия, спа и уелнес, както и спортен туризъм. 

“Екоюгозапад” ще бъде натоварено също така да получи резултатите от проучванията в Североизточния регион на съседната Република Северна Македония и да изготви съвместен доклад. Докладът ще бъде представен пред широката общественост и публикуван в интернет, а за заинтересованите страни ще бъде отпечатан в 50 копия на хартиен носител.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.