Приключиха обученията на деца и младежи в Центъра на Мрежата за здраве и туризъм

На 31 октомври 2020 г. приключи серията тридневни обучения за деца и младежи по теми, свързани със здравето, профилактиката и ролята на туризма като фактор за сближаване на младите хора в трансграничния регион. 

Обученията се проведоха в новооткрития Център на Мрежата за здраве и туризъм в трансграничния регион между Област Благоевград и Трети Североизточен планов регион в Република Северна Македония. В обученията взеха участие и деца от Република Северна Македония чрез инструменти за виртуална конферентна връзка, с оглед ограниченията в пътуванията зад граница и ограничителните мерки, наложени от компетентните здравни власти. 

Очаква се обученията да допринесат за повишаване интереса на младите хора към туризма, туристическите дадености в трансграничния регион и възможностите за подобряване на здравето и профилактика на различни заболявания и увреждания.

Участниците изразиха задоволството си от представената информация и напътствия и обещаха, че при първа възможност ще посетят множеството туристически обекти в региона.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.