Дейности

Дейност 1: Изследвания и разработване

Целта на тази дейност е да се проучат и анализират съществуващите туристически обекти в региона и да се създадат предпоставки за популяризиране на възможностите за туристически обмен сред младежите от Благоевград и Крива Паланка. Това ще бъде постигнато чрез проучване, категоризиране и оценка на наличните туристически ресурси, което ще помогне на заинтересованите страни да разберат по-добре потенциала на обектите, за да привлекат посетители, което също ще помогне на регионалните участници да създадат атрактивни програми и маршрути за туристи в бъдеще. Това ще бъде постигнато на три фази: проучване, категоризиране и анализ и фаза на докладване. Първо, туристическите обекти ще бъдат изследвани чрез събиране на всички налични данни за туристическия потенциал в региона. На второ място, данните ще бъдат организирани и сортирани. Накрая данните ще бъдат оценени и ще бъде изготвен доклад за разработване на методология, който ще съдържа туристическите потенциални обекти от БГ и МК. Докладът ще бъде достъпен на уебсайта на проекта, който може да се използва за туристическа информация. Констатациите ще бъдат споделени и представени пред аудитория. Докладите от двете страни ще бъдат събрани в един документ, 30 страници, и ще бъдат отпечатани и разпространени.

Дейност 2: Създаване на Център на Мрежа за здраве и туризъм

Тази дейност се състои от две части. С цел популяризиране на здравето и туризма едновременно, тази дейност ще включва създаване на Център на Мрежа за здраве и туризъм в Благоевград. Тъй като статистиката показва, че в региона има много деца с деформации и деца с увреждания, Центърът ще работи с деца и деца с увреждания по предоставяне на безплатни здравни услуги и в същото време ще организира обиколки на града. В началото центърът ще се използва за здравни и туристически цели на деца от училища от двете страни на границата. Ще се проведат обучения и прегледи за подобряване на здравето на младите и същевременно насърчаване на туризма сред младото население от трансграничния регион. В помещенията на Центъра студенти и други заинтересовани страни от двете страни на трансграничната зона ще имат условия да присъстват на обучителни сесии. Това ще позволи практически упражнения за професионални здравни услуги и в същото време подобряване на туризма. Това ще стане редовна практика в Центъра, след като мрежата бъде създадена. Втората част от тази дейност ще включва кръгла маса, организирана в Благоевград и Североизточен регион с 30 заинтересовани страни (20 от област Благоевград и 10 от Североизточен регион, представители на местните и регионални власти, здравеопазването, туристическия сектор, неправителствени организации и др. ) за обсъждане на бъдещо партньорство и съвместни инициативи и за подписване на бележка за бъдещо сътрудничество. По този начин ще бъде създадена официална мрежа – Център на Мрежа за здраве и туризъм. Целта ще бъде да се подкрепи инициативата, да се засили сътрудничеството в секторите на здравеопазването и туризма и да се насърчи качеството на туристическото предложение. Също така ще се обменят ноу-хау и ще се стимулират партньорствата.

Дейност 3: Площадка за мини голф и фитнес на открито – състезания за деца и деца с увреждания

Тази дейност ще се проведе в две фази: 1. Изграждане на площадка за мини голф и фитнес на открито и 2. Детски състезания Първата фаза ще включва изграждане на площадка за мини голф и фитнес с метални маси. Идеята е да се изгради мини голф и да се инсталира оборудване за деца и деца с увреждания, което да се използва. В Крива паланка ще бъде изграден ъгъл в основното корито на Крива река, до велоалеята, близо до Общинското училище Йоаким Крчовски, където ученици със специални образователни потребности – с увреждания в психологическото, физическото и интелектуалното си развитие, ученици от маргинализираните групи са в голям брой и които ще използват оборудването. Мини голф ще бъде изграден за целите на здравния туризъм. Ще се доставят фитнес уреди, включително и такива за инвалиди. Те ще бъдат използвани за следващата фаза на дейността: Състезания за деца и деца с увреждания. Чрез разнообразни дейности ще бъдат организирани състезания за деца и деца с увреждания. Тези събития ще бъдат организирани едновременно в Република Северна Македония и България посредством ИКТ инструменти за виртуална конферентна връзка. Състезанията ще се провеждат в продължение на 3 дни с общи участници на Фондация “Профилактика за здраве” и Центъра за развитие на Трети Североизточен планов регион и ще се организират ежегодно в бъдеще.

Дейност 4: Младежка инициатива: Развитие на продукти за здравен туризъм

Тази дейност включва подготовката на продукт за здравен туризъм от младите участници в събитията. Децата и децата с увреждания ще работят в продължение на 5 дни в уъркшопи и еднодневно публично събитие в областта на здравеопазването и туризма както във Фондация „Здравна профилактика”, така и в Центъра за развитие на Трети Североизточен регион. Те ще бъдат ръководени от супервайзор от всеки регион, който ще им помага в улесняването на продуктовия процес. Ще им бъдат показани иновативни методи и ще стимулират работата и творчеството им. След проведените уъркшопи в Крива паланка и Благоевград ще бъдат организирани две публични събития, едно в България и едно в Република Северна Македония. Ще бъде представен продуктът на здравния туризъм и по този начин туристическият потенциал на региона ще бъде популяризиран сред младите участници. В края на семинарите продуктът ще бъде публикуван в Пътеводител за здраве и туризъм, което ще включва и резултатите от проекта.

Дейност 5: Пресконференции и промоция на проектa

Промоцията на проекта включва действия в рамките на проекта, които са планирани за повишаване на осведомеността относно потенциала на младежкия здравен туризъм в региони Крива Паланка и Благоевград и популяризиране на проекта и всички събития и продукти, включени в него. Проектът ще започне с две промоционални конференции, една в Благоевград и една в Крива паланка, в които ще бъдат представени цели и очаквани резултати. Ще бъдат поканени представители на общините, гражданското общество и медиите. Освен това проектът и неговите дейности ще бъдат насърчавани чрез разработване на уеб страница на проекта, FB страница, 4 видеоклипа и 1 късометражен филм, 2000 флаери, банери на проекти, тениски и други рекламни материали (папки, химикалки и др.) И сувенири за участници. Напредъкът на проекта ще се актуализира редовно на уеб страницата и в телевизионните интервюта и публикации в медиите. В края на проекта ще се проведат две промоционални конференции, едната в Благоевград, а другата в Крива паланка. Тези събития ще насърчат постигнатите резултати, чрез които широката общественост ще се запознае с дългосрочните ползи от този проект.

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.