Партнери

Фондација „Профилакса за здравjе“

Водечки партнер

Фондацијата „Профилакса за здравjе“ е организација од Благоеврад, чија долгорочна цел е подобрување на здравјето на граѓаните. Некои од специфичните цели вклучуваат воспоставување соработка за здравствена и социјална помош во прекугранични проекти; соработка и вмрежување за здравствени и социјални работи; запишување и класифицирање на прекугранични медицински податоци од заеднички интерес со помош на ИКТ; превенција и рано дијагностицирање на болести на мускулно-скелетниот и мускулно-скелетниот систем преку отворање центри за здравствена превенција и спречување на нарушувања на ‘рбетниот столб, дископатии, заеднички дегенеративни и професионални заболувања; Нашата организација има искуство во прекугранични иницијативи кои комуницираат неформално со слични организации од Македонија и Грција ; споделување на искуство и пракса, консултирање случаи. Фондацијата „Профилакса за здравjе“ собира средства преку добротворни кампањи за превенција, рехабилитација и обновување на голем број болести на сиромашни деца и млади. Работи за социјализација, интеграција и професионален развој на деца и млади со попреченост. Во последниве години има бум кај луѓето кои имале тешки мозочни удари, срцеви удари и други болести како што се мултиплекс склероза, церебрална парализа, детска парализа и операции. Сите тие доведуваат до многу сериозни последици за пациентот и за неговото семејство. Периодот на опоравување е многу долг и болен. Многу важен услов за целосно закрепнување на пациентот не е само извршен третман, туку последователна рехабилитација. Занемарувањето на рехабилитацијата и кинезитерапевтската активност во сите области на медицината имаат штетен карактер за пациентите. Организирани донаторски кампањи со нашите партнери насочени кон собирање средства за деца во неволја – наши пациенти – од секојдневна физикална терапија и рехабилитација. Да може да се опорави целосно да се интегрира во општеството, да има нормален живот, полн со насмевки!

Овој проект го спроведуваме врз основа на претходните искуства, практики и професионалниот капацитет на неговите членови. Спроведовме различни проекти поврзани со туризмот и здравството. Некои од нив вклучуваат, Time @ Net, европски проект финансиран од Европската комисија во рамките на програмата Еразмус + со клучна акциска соработка и иновации за добра практика за промовирање на социјална инклузија и вклучување, активно граѓанство и учество во учењето кај младите луѓе со интелектуална попреченост. Проектот вклучуваше јавни и приватни институции од областа на образованието, социјалата, обуката, истражувањата и работните области за вклучување со значителни вештини и искуство. Друг проект што го реализиравме е проект „Иницијатива за прекугранична обука од областа на здравствена рехабилитација“ финансиран од ИПА прекуграничната програма, CCI број 2007CB16IPO007. Покрај тие проекти, ние реализиравме и разни други проекти уште од постоењето на организацијата. Нашите членови вклучуваат високо квалификувани професионалци во нивните области. Предвидените активности одразуваат една од нашите главни цели, привлекување туристи и нудење алтернативи за локалните заедници за ослободување на туристичкиот потенцијал во приоритетните региони. На овој начин, ќе ги комбинираме здравствените и туристичките активности со цел да ја постигнеме нашата цел, а со тоа и целите на Програмата воопшто
http://www.profilaktikazazdrave.com

Центар за развој на Третиот-Североисточен плански регион Куманово

Проектен партнер 2

Центарот за развој на Трето-североисточен плански регион е формиран и делува на териториите на општините: Кратово, Крива Паланка, Куманово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане. Во текот на изминатите 9 години развивме стратегии, програми и акциони планови за забрзан економски развој на регионот. Центарот реализира повеќе од 50 регионални проекти финансирани од Владата на РМ, вклучително: Создавање услови за развој на туризмот преку подготовка на стратегии и студии и преку реконструкција и изградба на повеќе од 10 значајни туристички објекти на важни туристички места Североисточен плански регион; Регионални студии, техничка документација и инфраструктурна интервенција врз социјалната и патната инфраструктура; Студии за геотермални води; Потреби од инвестиции во водовод и канализација; Техничка документација од областа на гасификација; Регионално водоснабдување; Изградба на локални фекални системи; Подготовка на техничка документација за станици за филтрирање на отпадни води; Подготовка на студија за ски-центарот Калин Камен; Соработка и имплементација на проекти што се однесуваат на деловната заедница во северо-источниот плански регион; Подготовка на тендерска постапка за ЈПП за изградба на горилник за отпад во НЕПР и сл. Центарот има искуство во соработка со донатори од Република Северна Македонија и странство.

Туристичките активности директно влијаат врз усвојувањето на здрави навики, особено кај младите, притоа водејќи сметка да се вклучат ранливи групи на лица. Главниот приоритет во сите стратешки документи за развој на североисточниот регион е развојот на туризмот во регионот. Во изминатите години, Центарот успеа да интервенира преку координирани активности во создавање на предуслови за основа за развој на туризмот преку: Соработка помеѓу општините и заедниците во регионот; Зголемување на јавната свест кај населението во регионот за развој на туризам и одржлив развој; Изработка на мапи на археолошки места и културно – историски и природни атракции во регионот со употреба на ГИС; Изработка на стратешки и акционен план за развој на туризмот; Изработка на Студија за оптимално користење на ресурсите на природно и културно и историско наследство во регионот за туристички цели. Центарот реализираше голем број инфраструктурни проекти со цел да создаде предуслови за развој на туризмот и мобилноста во регионот преку: Изградба на регионално биро за туристи во Кратово и набавка на канцелариска и компјутерска опрема; Набавка и инсталација на урбана опрема за 6 туристички локации во руралните области во регионот; Сместување на стари училишни згради во просториите за престој на туристи; Реконструкција и адаптација на општинските сали во Крива Паланка во модерен простор за туристичко претставување во 3Д форма во североистокот и регионот usустендил; Обележување на планинарски патеки, поставување патокази и поставување глетки во клисурата Бислимска итн.
https://northeastregion.gov.mk/

This web site has been produced with the assistance of the European Union through the Interreg-IPA CBC Bulgaria-North Macedonia Programme Expenditure is under project “Young people from Bulgaria and Macedonia together for tourism as a health prevention” Ref. No. CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.