За проектот

Овој проект е за маркетинг на здравствен, велнес и спортски туризам во регионот и во градовите Благоевград и Крива Паланка меѓу младите. Овој проект ќе им овозможи на децата и децата со попреченост да користат разни установи за здравствени, велнес и спортски активности. Ова ќе се постигне преку неколку активности: истражување на постојните туристички места; создавање мрежен центар за здравје и туризам; изградба на отворено курсеви за голф и фитнес и одржување детски натпревари; подготовка на производ за здравствен туризам, кој ќе биде јавно промовиран, како и резултатите од проектот. Промоцијата на проектот вклучува активности во рамките на проектот, кои се планираат да ја подигнат свеста за потенцијалот за здравствен туризам кај младите во регионите на Крива Паланка и Благоевград и да го промовираат проектот и сите настани и производи вклучени во него. Проектот ќе започне со две промотивни конференции, една во Благоевград и една во Крива Паланка, каде што ќе бидат презентирани целите и очекуваните резултати.

Оваа веб-страница е произведена со помош на Европската унија преку Програмата Интеррег-ИПА ЦБЦ Бугарија-Северна Македонија Трошоците се во рамките на проектот „Млади луѓе од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција“ Уп. Бр. CB006.2.23.116

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Republic of Bulgaria – Republic of North Macedonia Programme.
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Interreg – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония.
Овој проект е кофинансиран од Европската Унија преку Interreg- ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија.